17.08.2018

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДИ ОД НАГРАДНАТА ИГРА "ПАТУВАЊЕ НАД ОБЛАЦИТЕ"

Добитници на наградната игра "ПАТУВАЊЕ НАД ОБЛАЦИТЕ" која се одржа од од 16-ти јули до 15-ти август..

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Град

НАГРАДА

Ерик Т. гума за пливање Куманово
Ерик Т. крпа за плажа Куманово
Тања К. крпа за плажа Струга
Даниел М. гума за пливање Струга
Силвана М. гума за пливање Скопје
Светлана К. гума за пливање Струга
Елена Б. ваучер 200ден Охрид
Џезаир С. крпа за плажа Охрид
Џемиле М. ваучер 200ден Прилеп-Охрид
Деспина М. Е. крпа за плажа Скопје
Деспина M. Е. крпа за плажа Скопје
Марио С. крпа за плажа Охрид
Елена С. крпа за плажа Охрид
Кире С. ваучер 200ден Охрид
Силвана Л. крпа за плажа Скопје
Силвана Л. ваучер 200ден Скопје
Александра Ж. крпа за плажа Охрид
Цветанка Ж. ваучер 200ден Охрид
Цветанка Ж. ваучер 200ден Охрид
Александра Ж. гума за пливање Охрид
Софија Б. гума за пливање Охрид
Дарко М. гума за пливање Охрид
Марина Ѓ. крпа за плажа Охрид
Васка Л. гума за пливање Охрид
Влатко Д. ваучер 200ден Охрид
Славица Е. крпа за плажа Охрид
Метин А. ваучер 200ден Охрид
Метин А. гума за пливање Охрид
Иво Т. гума за пливање Охрид
Марина E. A. гума за пливање Скопје
Марина Е. А. крпа за плажа Скопје
Александар К. ваучер 200ден Охрид
Здравко Д. крпа за плажа Скопје
Блага А. крпа за плажа Охрид
Јованчо А. крпа за плажа Охрид
Милан К. ваучер 200ден Охрид
Снежана Г. крпа за плажа Охрид
Лилјана К. Ц. гума за пливање Скопје
Роберт И. крпа за плажа Охрид
Емилија С. крпа за плажа Охрид
Бојана П. крпа за плажа Охрид
Александра С. гума за пливање Охрид
Г. Цeна крпа за плажа Скопје
М. Весна ваучер 200ден Охрид
Д. Александар крпа за плажа Охрид
Б. Јанка крпа за плажа Скопје
Б. Јанка гума за пливање Скопје
Нада Г. ваучер 200ден Струга
М. Даниела крпа за плажа Струга
Гентиана О. ваучер 200ден Струга
К. Сара ваучер 200ден Охрид
Глориа П. ваучер 200ден Охрид
Глориа П. гума за пливање Охрид
Ангела П. ваучер 200ден Охрид
Ангела П. гума за пливање Охрид
Александра Б. крпа за плажа Охрид
Петар К. крпа за плажа Струга
С. Николче крпа за плажа Охрид
Златко К. гума за пливање Охрид
Златко К. гума за пливање Охрид
Стефан Д. гума за пливање Скопје
Снежана С. А. ваучер 200ден Скопје
Александра Ж. ваучер 200ден Охрид
Душко Г. ваучер 200ден Охрид
Игор П. гума за пливање Струга
Игор Г. ваучер 200ден Струга
Марјан Л. крпа за плажа Струга
Владомир С. Крпа за на плажа Скопје
Александра Б. Гума за пливање Скопје
Катина С. Крпа за на плажа Скопје
Елилија С. Гума за пливање Скопје
К. Филип Крпа за на плажа Скопје
Марија Т. GOPRO6 камера Скопје
Д. Гордана Крпа за на плажа Скопје
Л. Васил Гума за пливање Скопје
Јовица М. Гума за пливање Скопје
С. Петре Крпа за на плажа Скопје
В. Елена Крпа за на плажа Скопје
В. Елена Гума за пливање Скопје
П. Марија Крпа за на плажа Скопје
В. Елена Гума за пливање Скопје
К. Виолета Крпа за на плажа Скопје
Д. Билјана Крпа за на плажа Скопје
Димитрула Л. Гума за пливање Скопје
Евгенија Л. Крпа за на плажа Скопје
Александар С. Крпа за на плажа Скопје
Тони М. Гума за пливање Скопје
С. Љубица Крпа за на плажа Скопје
С. Елизабета Гума за пливање Скопје
В. Јоана Крпа за на плажа Скопје
Ристе М. Гума за пливање Скопје
П. К. Емилија Гума за пливање Скопје
И. Горан Крпа за на плажа Скопје
Мартина Ѓ. Крпа за на плажа Скопје
В. Јоана Гума за пливање Скопје
Б. Ермира Крпа за на плажа Скопје
Венцислав К. Крпа за на плажа Скопје
Ц. Горан Гума за пливање Скопје
Н. Зора Гума за пливање Скопје
Драгана С. Гума за пливање Скопје
Христина В. Крпа за на плажа Скопје
Марко Д. Гума за пливање Скопје
Н. Ордан Гума за пливање Скопје
Игор А. Гума за пливање Скопје
Деана С. Крпа за на плажа Скопје
Симона С. Гума за пливање Скопје
А. Светлана Крпа за на плажа Скопје
И. Марија Гума за пливање Скопје
Маја П. Крпа за на плажа Скопје
Н. Менка Крпа за на плажа Скопје
Ј. Слаѓана Крпа за на плажа Скопје
М. Драгана Крпа за на плажа Скопје
Д. Дина Гума за пливање Скопје
Г. Владимир Гума за пливање Скопје
Благица А. Крпа за на плажа Скопје
Виолета Н. Гума за пливање Скопје
М. Симона Гума за пливање Скопје
Христина В. Гума за пливање Скопје
Ивана В. Крпа за на плажа Скопје
В. Јоана Гума за пливање Скопје
И. Татјана Крпа за на плажа Скопје
Игор П. Крпа за на плажа Скопје
Б. Перса Гума за пливање Скопје
Владимир С. Гума за пливање Скопје
Василија М. М. Крпа за на плажа Скопје
Саша Ѓ. А. Гума за пливање Скопје
Александар К. Крпа за на плажа Скопје
Дијана Н. Гума за пливање Скопје
В. Билјана Гума за пливање Скопје
М. Виктор Гума за пливање Скопје
С. Горан Крпа за на плажа Скопје
Александра М. Крпа за на плажа Скопје
Ј. Методија Гума за пливање Скопје
А. Кристина Крпа за на плажа Скопје
Цветанка К. Крпа за на плажа Скопје
А. Ребека Крпа за на плажа Скопје
Надежда К. Гума за пливање Скопје
Душанка С. Гума за пливање Скопје
Д. Гордана Крпа за на плажа Скопје
Д. Гордана Гума за пливање Скопје
Иван С. Крпа за на плажа Скопје
К. Вело Крпа за на плажа Скопје
Г. Марина Гума за пливање Скопје
А. Ѓорги Крпа за на плажа Скопје
А. М. Катерина Гума за пливање Скопје
А. М. Катерина Гума за пливање Скопје
А. Бобан Гума за пливање Скопје
А. Бобан Крпа за на плажа Скопје
А. Бобан Крпа за на плажа Скопје
Елдин Х. Крпа за на плажа Скопје
Ј. Ивица Крпа за на плажа Скопје
Н. Билјана Гума за пливање Скопје
Н. Билјана Крпа за на плажа Скопје
Т. Љубица Крпа за на плажа Скопје
Н. Сашо Крпа за на плажа Скопје
А. М. Катерина Крпа за на плажа Скопје
А. М. Катерина Крпа за на плажа Скопје
Н. Диме Гума за пливање Скопје
Ј. Александар Крпа за на плажа Скопје
А. Ѓорги Гума за пливање Скопје
М. Андреја Гума за пливање Скопје
Н. Љубица Гума за пливање Скопје
Соња С. Гума за пливање Скопје
Д. Ирена Гума за пливање Скопје
Сашо Ј. Крпа за на плажа Скопје
Хермина Т. С. Крпа за на плажа Скопје
Бојан Ј. Крпа за на плажа Скопје
Г. Делфина Крпа за на плажа Скопје
Б. С. Верица Гума за пливање Скопје
Дема М. А. Крпа за на плажа Скопје
С. Г. Елена Гума за пливање Скопје
Х. Светлана Гума за пливање Скопје
Д. Горан Гума за пливање Скопје
Д. Марија Гума за пливање Скопје
Ј. Анастасија Гума за пливање Скопје
Т. Љубица Крпа за на плажа Скопје
Т. Љубица Крпа за на плажа Скопје
Јасминка Д. Ф. Гума за пливање Скопје
К. Марјана Крпа за на плажа Скопје
Х. Маја Крпа за на плажа Скопје
Благица М. Крпа за на плажа Скопје
Ј. Ванчо Гума за пливање Скопје
Р. Билјана Гума за пливање Скопје
У. Анрон Гума за пливање Скопје
М. Љубе Крпа за на плажа Скопје
К. Иван Крпа за на плажа Скопје
Б. Петар Гума за пливање Скопје
Т. Дејан Гума за пливање Скопје
М. Горијан Крпа за на плажа Скопје
Ј. Саша Крпа за на плажа Скопје
Ц. Оливер Гума за пливање Скопје
А. Билјана Гума за пливање Скопје
Ц. Рада Крпа за на плажа Скопје
П. Бобан Крпа за на плажа Скопје
Билјана Н. Гума за пливање Скопје
С. Драгана Крпа за на плажа Скопје
С. Драгана Гума за пливање Скопје
С. Снежана Гума за пливање Скопје
Јаворка Ѓ. Гума за пливање Скопје
Горан Ј. Крпа за на плажа Скопје
Марио П. Крпа за на плажа Скопје
Милчо П. Крпа за на плажа Скопје
Н. Зора Гума за пливање Скопје
С. Емилија Крпа за на плажа Скопје
А. Стефан Виктор Крпа за на плажа Скопје
Д. Симеон Крпа за на плажа Скопје
Матилда М. Гума за пливање Скопје
Тамара К. ваучер 200ден Скопје
Марија Џ. ваучер 200ден Скопје
Николина Е. ваучер 200ден Скопје
Елизабета С. ваучер 200ден Скопје
Борка Д. ваучер 200ден Скопје
Борка Т. ваучер 200ден Скопје
Катерина А. М. ваучер 200ден Скопје
Катерина А. М. ваучер 200ден Скопје
Катерина А. М. ваучер 200ден Скопје
Катерина А. М. ваучер 200ден Скопје
Катерина А. М. ваучер 200ден Скопје
Катерина А. М. ваучер 200ден Скопје
Милева А. ваучер 200ден Скопје
Мирсада Ѓ. ваучер 200ден Скопје
Славе Т. ваучер 200ден Скопје
Атанас Б. ваучер 200ден Скопје
Маријан С. ваучер 200ден Скопје
Лубица Т. ваучер 200ден Скопје
Бошко С. ваучер 200ден Скопје
Милева А. ваучер 200ден Скопје
Мирјана С. ваучер 200ден Скопје
Вера Г. ваучер 200ден Скопје
Игор А. ваучер 200ден Скопје
Стефан А. ваучер 200ден Скопје
Мријан К. ваучер 200ден Скопје
Весна В. ваучер 200ден Скопје
Весна Ч. ваучер 200ден Скопје
Васил П. ваучер 200ден Скопје
Јелица Ф. ваучер 200ден Скопје
Лидија Ѓ. ваучер 200ден Скопје
Билјана Н. ваучер 200ден Скопје
Ѓорче С. ваучер 200ден Скопје
Силвана И. ваучер 200ден Скопје
Билјана Н. ваучер 200ден Скопје
Маја Х. ваучер 200ден Скопје
Јован Х. ваучер 200ден Скопје
Јордан Н. Гума за пливање Скопје
Бекир И. Гума за пливање Скопје
Нели Н. Крпа за на плажа Скопје
С. Силвана Гума за пливање Скопје
К. Катерина Гума за пливање Скопје
Билјана Б. Гума за пливање Скопје
Дарко И. Крпа за на плажа Скопје
Соња К. Гума за пливање Скопје
Сашо С. Крпа за на плажа Скопје
Алекдандар Ѓ. Крпа за на плажа Скопје
Милчо П. Крпа за на плажа Скопје
Трајанка А. Крпа за на плажа Скопје
Анета Ц. ваучер 200ден Скопје
Адела К. ваучер 200ден Скопје
Зорица Б. ваучер 200ден Скопје
М. Ненад Гума за пливање Скопје
П. Томче Гума за пливање Скопје
К. Иван Гума за пливање Скопје
Борче И. Гума за пливање Скопје
М. Пецо Гума за пливање Скопје
Ј. Дарко Гума за пливање Скопје
А. Симеон Гума за пливање Скопје
Петар М. Крпа за на плажа Скопје
Ивана И. Крпа за на плажа Скопје
А. Никола Крпа за на плажа Скопје
И. Тамара Крпа за на плажа Скопје
К. Данче Крпа за на плажа Скопје
К. Марија Крпа за на плажа Скопје
Г. Сузана Крпа за на плажа Скопје
Магдалена C. Крпа за на плажа Скопје
П. Билјана Крпа за на плажа Скопје
Милчо П. Крпа за на плажа Скопје
Никола В. Крпа за на плажа Скопје
В. Сашо Крпа за на плажа Скопје
Стефан Е. ваучер 200ден Скопје
Димитар Р. ваучер 200ден Скопје
Виде С. ваучер 200ден Скопје
Александар Ц. ваучер 200ден Скопје
Андреј З. ваучер 200ден Скопје
Магдалена С. ваучер 200ден Скопје
Димитирја А. ваучер 200ден Скопје
С. Томе ваучер 200ден Скопје
Тамара И. ваучер 200ден Скопје
Александар А. ваучер 200ден Скопје
Ацо Ч. ваучер 200ден Скопје
Александара П. ваучер 200ден Скопје
Ирина Б. ваучер 200ден Скопје
Т. Деан ваучер 200ден Скопје
Тони К. ваучер 200ден Скопје
А. Жаклина ваучер 200ден Скопје
Александар Т. ваучер 200ден Скопје
Споменка Ѓ. ваучер 200ден Скопје
Билјана Н. ваучер 200ден Скопје
Атанас Б. ваучер 200ден Скопје
Донка Д. ваучер 200ден Скопје
Атанас Б. ваучер 200ден Скопје
С. Благица Крпа за на плажа Скопје
Т. Дејан Крпа за на плажа Скопје
Т. Дејан Гума за пливање Скопје
Лилјана Б. Крпа за на плажа Скопје
Т. Љубен Крпа за на плажа Скопје
Билјана Н. Крпа за на плажа Скопје
П. Александара Крпа за на плажа Скопје
Горан М. Крпа за на плажа Скопје
Ч. Љубомир Крпа за на плажа Скопје
З. Маја Крпа за на плажа Скопје
П. Светлана Крпа за на плажа Скопје
Д. Симеон Крпа за на плажа Скопје
Л. Стефанија Крпа за на плажа Скопје
Г. Ана Крпа за на плажа Скопје
Г. Владимир Крпа за на плажа Скопје
Маја Т. Крпа за на плажа Скопје
С. Златко Крпа за на плажа Скопје
Мирсада Ѓ. Крпа за на плажа Скопје
Мирсада Ѓ. Крпа за на плажа Скопје
Г. Богољуб Крпа за на плажа Скопје
Анастасија Ј. Гума за пливање Скопје
Ј. Чедомир Гума за пливање Скопје
Наташа А. Гума за пливање Скопје
Жаклина А. Гума за пливање Скопје
Деан Т. Гума за пливање Скопје
Маре Т. Гума за пливање Скопје
Кирил Г. Гума за пливање Скопје
Г. Живка Гума за пливање Скопје
К. Соња Гума за пливање Скопје
М. Олгица Гума за пливање Скопје
С. Иван Гума за пливање Скопје
Иван К. Гума за пливање Скопје
Анамарија А. Гума за пливање Скопје
Симона М. Гума за пливање Скопје

Листата на добитници не е финална.

Macedonian